Produkcja wina ekologicznego

Roman Andrzej Śniady, dr inż.

Produkcja wina ekologicznego

Katedra  Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

pl.Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław

e-mail: roman.sniady@up.wroc.pl; roman.sniady@upwr.edu.pl 

Słowa kluczowe: ekologiczne wino, ekologiczna produkcja winogron, certyfikacja

Keywords: organic wine, organic viticulture,  certification

W ramach szóstego programu ramowego (FP6)  przeprowadzono  projekt badawczy  „Ekologiczna uprawa winorośli i produkcja wina: rozwój środowiska i technologii przyjaznych konsumentowi w celu poprawy jakości wina ekologicznego oraz opracowania ram prawnych w oparciu o osiągnięcia naukowe”  – tzw. „ORWINE” [Źródło: http://cordis.europa.eu/result/rcn/47511_pl.html].

Na podstawie wyników tego projektu Stały Komitet ds. Rolnictwa Ekologicznego (SCOF) w dniu  8 lutego 2012 r. przyjął  nowe przepisy dotyczące wina ekologicznego, dzięki czemu w dniu 8 marca 2012  Komisja Europejska mogła przyjąć Rozporządzenie wykonawcze nr 203/2012 zmieniające rozporządzenie  (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady  wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do szczegółowych  zasad dotyczących wina ekologicznego (Dz.U. L 71 z 9.3.2012, str. 42-47).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r. Do tej pory istniały  przepisy dotyczące tylko  „wina z winogron ekologicznych”,  a  produkcja wina (tzn. cały proces produkcji „od winogron do wina”) nie była objęta w pełni przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi norm rolnictwa ekologicznego zgodnie z  Rozporządzeniem nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91. Do tego czasu  producenci umieszczali  na etykiecie  napis „wino z winogron ekologicznych”, teraz mogą już pisać –  „wino ekologiczne”. Wiele krajów produkujących wino (np. USA, Chile, Argentyna, Australia, Nowa Zelandia i RPA) miało przepisy prawne dotyczące wina ekologicznego już od  dłuższego czasu.

W Rozporządzeniu wykonawczym   Komisji (UE) nr 203/2012 zapisano  między innymi, że zabronione jest „stosowanie  enologicznych praktyk, procesów i operacji przetwarzania, takich jak: częściowe zagęszczanie w drodze chłodzenia zgodnie z sekcją B pkt 1 lit. c) w załączniku XVa do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007; eliminacja dwutlenku siarki przy zastosowaniu procesów fizycznych zgodnie z pkt 8 załącznika I A do rozporządzenia (WE) nr 606/2009; elektrodializa w celu zapewnienia winowej stabilizacji wina zgodnie z pkt 36 załącznika I A do rozporządzenia (WE) nr 606/2009;  częściowe zmniejszenie zawartości alkoholu zgodnie z pkt 40 załącznika I A do rozporządzenia (WE) nr 606/2009;  stosowanie żywic kationitowych w celu zapewnienia winowej stabilizacji wina zgodnie z pkt 43 załącznika I A do rozporządzenia (WE) nr 606/2009”.

Zapisano także, że ”stosowanie dwutlenku siarki do maksymalnych poziomów, które należy wyznaczyć zgodnie z załącznikiem IB do rozporządzenia (WE) nr 606/2009, jeżeli wyjątkowe warunki klimatyczne w danym roku zbiorów spowodują obniżenie stanu sanitarnego winorośli uprawianych ekologicznie w określonym obszarze geograficznym z powodu dotkliwych ataków bakterii lub grzybów, co zmusi producenta wina do zastosowania większej ilości dwutlenku siarki niż w latach poprzednich w celu otrzymania produktu końcowego o porównywalnej jakości”.

W 2014 roku na świecie  ekologiczne uprawy winorośli  zajmowały 315979ha.  W UE  powierzchnia upraw liczyła 252000ha, w tym  w Hiszpanii  84381, Włoszech 72361,  Francji 66211, Niemczech 7500, Austrii 4677, Grecji  4388, Bułgarii 2914 i Rumunii 2089 ha.

W Polsce stwierdzono 246ha (w tym 59ha w okresie przestawiania) [Źródło:  FiBL survey 2016]. W Polsce  szczegółowe przepisy  w rolnictwie ekologicznym  zgodnie  z prawem UE reguluje  Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 2009 nr 116 poz. 975, z późn. zm.)  + 10 aktów wykonawczych, obowiązujących na dzień 10/11/2016 r.

Referat w ramach  KONFERENCJI „AGROTECHNICZNE ASPEKTY UPRAWY WINOROŚLI I JAKOŚCI WINA W POLSCE  WINNICA-TECHNOLOGIA-ENOLOGIA-ZDROWIE
WROCŁAW, 18.11.2016 r.

Fotografia: R.A.Śniady (+) Winnica ekologiczna w Skierniewicach, 17/18-07-2008 r.

Reklamy