Sejmowe wieści – 35. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8, 9 i 10 lutego 2017 r

Porządek dzienny 35. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8, 9 i 10 lutego 2017 r. (środa – piątek)

Początek obrad w dniu 8 lutego 2017 r. o godz. 9.00

 1. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 991 i 1192)
  – sprawozdawca poseł Jan Szewczak.
 2. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o rządowym projekcie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa (druki nr 1056 i1214)
  – sprawozdawca poseł Bartłomiej Wróblewski.
 3. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o senackim i rządowym projektach ustaw o zmianie ustawy o finansach publicznych (druki nr 368, 1014 i 1229)
  – sprawozdawca poseł Ewa Szymańska.
 4. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 1098 i 1240)
  – sprawozdawca poseł Zbigniew Pawłowicz.
 5. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druki nr 1180 i 1220)
  – sprawozdawca poseł Urszula Rusecka.
 6. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 778 i 1226)
  – sprawozdawca poseł Jan Mosiński.
 7. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (druki nr 1050 i1243)
  – sprawozdawca poseł Piotr Uściński.
 8. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (druk nr 1184)
  – uzasadnia Minister Sportu i Turystyki.
 9. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 1193)
  – uzasadnia Minister Sprawiedliwości.
 10. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr1231)
  – uzasadnia Minister Sprawiedliwości.
 11. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (druk nr 1230)
  – uzasadnia Minister Sprawiedliwości.
 12. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 1166)
  – uzasadnia poseł Marcin Kierwiński.
 13. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim (druk nr 1211)
  – uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 14. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Poznańskim Związku Metropolitalnym (druk nr 1196)
  – uzasadnia poseł Joanna Schmidt.
 15. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku.
 16. Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2016 r. (przewodnictwo Słowacji w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 1215) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 1219)
  – wystąpienia przedstawiciela Rządu oraz poseł Izabeli Kloc.

 

___________________________________________________________
Porządek dzienny może być uzupełniony o:
 1.   Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (druki nr 1091 i )
 2.   Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1097 i )
 3. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druki nr 1216 i )
 4. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druki nr 1217 i )
 5. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druki nr 1244 i )
oraz o ewentualną uchwałę Senatu do ustawy:
 1. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr )
***

 

 1. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów dotycząca umowy gospodarczo-handlowej między Unią Europejską a Kanadą – CETA
 2. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie faktycznych przyczyn odwołania 41 spośród 43 dyrektorów oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz informacji w zakresie przyszłych emerytur wypłacanych przez ZUS
 3. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyczyn odebrania ochrony byłym Prezydentom podczas podróży zagranicznych oraz informacji, które osoby w państwie posiadają czynną ochronę BOR
 4. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Obrony Narodowej w sprawie modernizacji wojskowej floty śmigłowców oraz o podjęcie uchwały o tajności części obrad w punkcie: Informacja Ministra Obrony Narodowej w sprawie modernizacji wojskowej floty śmigłowców.

  Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PorzadekObrad.xsp

Obraz: http://poznaj.sejm.gov.pl/zdjecia/286

 

Reklamy