Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXVI dnia 9 lutego 2017 r., godz. 12:00

Porządek obrad   XXXVI sesji Rady Miejskiej Wrocławia 9 lutego 2017 roku, godz. 12:00 Sala 200, Sukiennice 9,  we Wrocławiu

I.    Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.


II.    Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.


III.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

– referuje – Dyrektor Departamentu Edukacji – Jarosław Delewski
Sprawozdanie


IV.    Roczne sprawozdanie z działalności funkcjonującej przy Prezydencie Wrocławia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016

– referuje – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
– Stanisław Kosiarczyk
Sprawozdanie


V.    Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1.         Udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach
druk nr 813/17

– wnioskodawca – Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
– referuje – Wiceprezydent Wrocławia – Adam Grehl
– opiniują – Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
– komisja odpowiedzialna – Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały


2.         Określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Wrocław środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej działającego jako samorządowy zakład budżetowy– druk nr 811/17

– wnioskodawca – Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
– referuje – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
– opiniują – Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
– komisja odpowiedzialna – Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie


3.         Zmieniająca uchwałę Nr XXIV/870/08 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą we Wrocławiu i nadania statutu– druk nr 812/17

– wnioskodawca – Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
– referuje – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
– opiniują – Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
– komisja odpowiedzialna – Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały
Uzasadnienie


4.          Zmieniająca uchwałę nr VI/67/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia – druk nr 823/17

– wnioskodawca – Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
– referuje – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych – Jacek Sutryk
– opiniują – Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
– komisja odpowiedzialna – Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały


5.         Zmieniająca uchwałę nr XXXV/749/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
– druk nr 816/17

– wnioskodawca – Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
– referuje – Dyrektor Departamentu Edukacji – Jarosław Delewski
– opiniują – Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów
– komisja odpowiedzialna – Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały


6.         Kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto – druk nr 817/17

– wnioskodawca – Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
– referuje – Dyrektor Departamentu Edukacji – Jarosław Delewski
– opiniują – Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
– komisja odpowiedzialna – Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały


7.         Przystąpienie Miasta Wrocławia do organizacji „ICLEI – The International Council for Local Environmental Initiative” – druk nr 822/17

– wnioskodawca – Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
– referuje – Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji – Lech Filipiak
– opiniują – Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
– komisja odpowiedzialna – Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały
Uzasadnienie


8.         Zmieniająca uchwałę Nr XXXI/682/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody platana klonolistnego rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 160– druk nr 815/17

– wnioskodawca – Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
– referuje – Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji – Lech Filipiak
– opiniują – Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
– komisja odpowiedzialna – Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały
Uzasadnienie


9.         Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granicznej oraz węzła A8 „Wrocław Lotnisko” we Wrocławiu– druk nr 814/17

– wnioskodawca – Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
– referuje – Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
– opiniują – Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
– komisja odpowiedzialna – Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie


10.         Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnego odcinka ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego we Wrocławiu – druk nr 810/17

– wnioskodawca – Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz
– referuje – Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski
– opiniują – Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
– komisja odpowiedzialna – Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie


11.         Przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Wrocławia w latach 2017 – 2019” – druk nr 629/16

– wnioskodawca – Klub Radnych .Nowoczesna
– referuje – Radna Rady Miejskiej Wrocławia – Magdalena Razik-Trziszka
– opiniują – Klub radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Prezydent Wrocławia
– komisja odpowiedzialna – Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały


12.         Przyjęcia projektu zmian Statutu Wrocławia – druk nr 703A/17

I czytanie
– wnioskodawca – Klub Radnych .Nowoczesna
– referuje – Przewodniczący Klubu Radnych .Nowoczesna  – Piotr Uhle
– opiniują – Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
– komisja odpowiedzialna – Komisja Statutowa
Projekt uchwały
Uzasadnienie
Załącznik


13.    Zarządzenia wyborów do Rad Osiedli Wrocławia – druk nr 808/17

– wnioskodawca – Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
– referuje – Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli – Henryk Macała
– opiniują – Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
– komisja odpowiedzialna – Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
Projekt uchwały


14.    Powołania Miejskiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu do przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli zarządzonych na dzień … 2017 r. – druk nr 809/17

– wnioskodawca – Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
– referuje – Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli – Henryk Macała
– opiniują – Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
– komisja odpowiedzialna – Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
Projekt uchwały


15.         Zmieniająca uchwałę nr XIII/256/15 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – druk nr 807/17

– wnioskodawca – Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia – Jacek Ossowski
– referuje – Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia – Jacek Ossowski
– opiniują – Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
– komisja odpowiedzialna – Komisja Statutowa
Projekt uchwały


16.        Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty – druk nr 821/17

– wnioskodawca – Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia – Jacek Ossowski
– referuje – Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – Andrzej Nabzdyk
– opiniują – Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
– komisja odpowiedzialna – Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały


17.    Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 820/17

– wnioskodawca – Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia – Jacek Ossowski
– referuje – Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – Andrzej Nabzdyk
– opiniują – Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
– komisja odpowiedzialna – Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały


18.         Rozpatrzenia wniosku o wyznaczenie strefy płatnego parkowania – druk nr 806/17

– wnioskodawca – Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia – Jacek Ossowski
– referuje – Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – Andrzej Nabzdyk
– opiniują – Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
– komisja odpowiedzialna – Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały


19.         Rozpatrzenia wniosku o wyznaczenie strefy płatnego parkowania – druk nr 818/17

– wnioskodawca – Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia – Jacek Ossowski
– referuje – Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – Andrzej Nabzdyk
– opiniują – Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
– komisja odpowiedzialna – Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały


20.         Rozpatrzenia wniosku o wyznaczenie strefy płatnego parkowania – druk nr 819/17

– wnioskodawca – Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia – Jacek Ossowski
– referuje – Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – Andrzej Nabzdyk
– opiniują – Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
– komisja odpowiedzialna – Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały


21.    Głosowanie nad wydaniem obwieszczeń w sprawach ogłoszenia tekstu jednolitego:

1)    uchwały nr LVII/1478/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie połączenia instytucji kultury: Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego z Międzynarodowym Festiwalem Wratislavia Cantans oraz utworzenia instytucji kultury Narodowego Forum Muzyki i nadania jej statutu
Obwieszczenie


2)    uchwały nr XLIX/1223/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Centrum Kultury Wrocław-Zachód
we Wrocławiu

Obwieszczenie


VI.    Przyjęcie protokołu sesji XXXIV.


VII.    Interpelacje i zapytania.


VIII.    Wolne wnioski i oświadczenia.

Fotografia moja; 05/02/2017 . Flaga Wrocławia,  jak zwykle w złym stanie 😦
Reklamy