Niektóre fragmenty historii sprawy Wyspy Słodowej 7 we Wrocławiu. Cz.1.

W dniu 24/03/2016 r. na stronie BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia  ogłoszono  OTWARTY KONKURS OFERT na MODEL FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  KAMIENICY NR 7 i 7A NA WYSPIE SŁODOWEJ we Wroclawiu.  Termin składania ofert  wyznaczono na dzień 22.04.2016 do godz. 14:00

Źródło:

Zaproszenie

http://bip.um.wroc.pl/attachments/download/36391

Korekta zaproszenia z dnia 25.03.2016 r.

http://bip.um.wroc.pl/attachments/download/36437

*

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA MODELU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO KAMIENICY NR 7 I 7A NA WYSPIE SŁODOWEJ Znak sprawy24.03.2016/zaproszenie nr 1

http://bip.um.wroc.pl/otwarty-konkurs-ofert/21240/24-03-2016-zaproszenie-nr-1

*

POSTĘPOWANIE NA OPERATORA WS7 – LABORATORIUM PARTYCYPACJI [OGŁOSZENIE]

http://www.wroclaw.pl/rozmawia/ws7/postepowanie-na-operatora-ws7-laboratorium-partycypacji-ogloszenie

*

W ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA MODELU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO KAMIENICY NR 7 I 7A NA WYSPIE SŁODOWEJ napisano m.in.:

GMINA WROCŁAW reprezentowana przez PREZYDENTA WROCŁAWIA z dniem 24 marca 2016 roku zaprasza do składania modelu funkcjonalno-użytkowego kamienicy nr 7 i 7a na Wyspie Słodowej

 1. PODSTAWA PRAWNA 1. Art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz.1515), 2. art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239) 3. Zarządzenie nr 3921/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny modelu funkcjonalno-użytkowego kamienicy nr 7 i 7a na Wyspie Słodowej poprzez zagospodarowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław.
 2. ADRESACI ZAPROSZENIA Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239), zwanych w dalszej części zaproszenia „oferentem”. UWAGA! Oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie składać modelu. W takiej sytuacji mogą go złożyć za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną. III.

CEL ZAPROSZENIA

Przedstawienie modelu funkcjonalno – użytkowego kamienicy nr 7 i 7a na Wyspie Słodowej, zgodnego z wnioskami konsultacji społecznych przeprowadzonych w roku 2015. Model musi uwzględniać: adaptację budynku; zarządzanie, utrzymanie i finansowanie obiektu oraz opis planowanej działalności uwzględniający zachowanie otwartego charakteru Wyspy Słodowej. Organizacja pozarządowa, której model zostanie wybrany przez komisję, zgodnie z zarządzeniem nr 3921/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 marca 2016 r. i ostatecznie zaakceptowany przez Prezydenta Wrocławia, będzie mogła przystąpić do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości o której mowa w pkt IV zaproszenia, z chwilą zakończenia jej remontu prowadzonego przez Gminę Wrocław.

 1. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI Przedmiotem oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz organizacji pozarządowej jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Wrocław, położona we Wrocławiu przy na Wyspie Słodowej 7 i 7a, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 12 o powierzchni 1,469 ha, AR_26, obręb Plac Grunwaldzki. Do września 2017r. kamienica wraz z oficyną zostaną zabezpieczone i wyremontowane do stanu deweloperskiego, do dalszego szczegółowego wykończenia i wyposażenia przez oferenta.

(…)

http://www.slideshare.net/Wroclaw/zaproszenie-do-skadania-modelu-funkcjonalnouytkowego-kamienicy-nr-7-i-7a-na-wyspie-sodowej-60024654

***

ZARZĄDZENIE NR 3921/16 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny modelu funkcjonalno-użytkowego  kamienicy nr 7 i 7a na Wyspie Słodowej poprzez zagospodarowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław

http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=3921/16

http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwaly_tytul.aspx

http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/183810/3921zp16.pdf

Na  podstawie  art.  30 ust. 1 i art. 7  ust. 1 pkt 19  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 i 1890) w  związku  z art. 5  ust. 2  pkt 2  ustawy  z dnia  24 kwietnia 2003 r. o  działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2015 r. poz. 239), zarządza się co następuje:

1. 1. Powołuje się komisję do oceny modelu funkcjonalno-użytkowego kamienicy  nr  7  i  7a  na  Wyspie  Słodowej  poprzez  zagospodarowanie nieruchomości   zabudowanej   położonej   we  Wrocławiu  działka  nr  12 o powierzchni 1,469 ha, AR_26, obręb Plac Grunwaldzki.

2.W skład komisji wchodzą następujące osoby:

1) Przewodniczący  –  Bartłomiej  Świerczewski  –  Dyrektor   Biura  ds.

Partycypacji Społecznej;

2) Członkowie:

 1. a) Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych,
 2. b) Jacek Barski – Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju,
 3. c) Dominika Haladin-Zawiślak – Dyrektor Wydziału    Nieruchomości

Komunalnych,

 1. d) Robert Drogoś – Fundacja Tratwa,
 2. e) Jakub Szymczak – Wrocławska Inicjatywa Rowerowa,
 3. f) Marek Karabon – Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia.
 1. Zmiana składu Komisji nie wymaga zmiany niniejszego zarządzenia.
 1. Przewodniczący i Członkowie komisji nie  pobierają  wynagrodzenia z tytułu pracy w komisji.

 

2. 1. Model funkcjonalno-użytkowy    mogą    składać   organizacje pozarządowe,  o  których  mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Założenia i  oczekiwania  dotyczące   sposobu   zagospodarowania nieruchomości  oraz kryteria oceny i wyboru modelu zostaną przedstawione w   zaproszeniu   do   składania  modelu  i  opublikowane  w  Biuletynie Informacji  Publicznej  Urzędu Miejskiego Wrocławia, na tablicy ogłoszeń w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  Wrocławia oraz na stronie internetowej www.wroclaw.pl   w  celu  jak  najszerszego  poinformowania  organizacji pozarządowych.
 1. Komisja dokona oceny i wyboru modelu w oparciu o kryteria  oceny, o których mowa w ust. 2.
 1. Komisja przedstawi  do  akceptacji  Prezydenta  protokół  z  prac komisji wraz z rekomendacją wyboru najwyżej ocenionego modelu.
 1. Zastrzega się możliwość niedokonania wyboru modelu przez komisję, jeśli nie zostaną  spełnione  założenia  i  oczekiwania  Gminy  Wrocław, o  których  mowa  w  ust.  2,  lub  liczba  punktów  nie  przekroczy 75% maksymalnej sumy punktów z poszczególnych kryteriów.

3. Organizacji pozarządowej,  której  model  funkcjonalno-użytkowy zostanie   wybrany  przez  komisję  i  ostatecznie  zaakceptowany  przez Prezydenta   Wrocławia,   zostanie   zaproponowany   sposób  przekazania nieruchomości, określony na podstawie wybranego modelu.

4. Wykonanie zarządzenia  powierza   się   Dyrektorowi  Biura  ds. Partycypacji Społecznej.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

P R E Z Y D E N T WROCŁAWIA  Rafał Dutkiewicz

http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=3921/16

***

Korekta z dnia 25.03.2016 24.03.2016/ zaproszenie nr 1

GMINA WROCŁAW reprezentowana przez PREZYDENTA WROCŁAWIA z dniem 24 marca 2016 roku zaprasza do składania modelu funkcjonalno-użytkowego kamienicy nr 7 i 7a na Wyspie Słodowej I. PODSTAWA PRAWNA 1. Art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz.1515), 2. art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239) 3. Zarządzenie nr 3921/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny modelu funkcjonalno-użytkowego kamienicy nr 7 i 7a na Wyspie Słodowej poprzez zagospodarowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław.

 1. ADRESACI ZAPROSZENIA Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239), zwanych w dalszej części zaproszenia „oferentem”. UWAGA! Oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie składać modelu. W takiej sytuacji mogą go złożyć za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną. III.

CEL ZAPROSZENIA

Przedstawienie modelu funkcjonalno – użytkowego kamienicy nr 7 i 7a na Wyspie Słodowej, zgodnego z wnioskami konsultacji społecznych przeprowadzonych w roku 2015. Model musi uwzględniać: adaptację budynku; zarządzanie, utrzymanie i finansowanie obiektu oraz opis planowanej działalności uwzględniający zachowanie otwartego charakteru Wyspy Słodowej. Organizacja pozarządowa, której model zostanie wybrany przez komisję, zgodnie z zarządzeniem nr 3921/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 marca 2016 r. i ostatecznie zaakceptowany przez Prezydenta Wrocławia, będzie mogła przystąpić do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości o której mowa w pkt IV zaproszenia, z chwilą zakończenia jej remontu prowadzonego przez Gminę Wrocław.

 1. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI Przedmiotem oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz organizacji pozarządowej jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Wrocław, położona we Wrocławiu przy na Wyspie Słodowej 7 i 7a, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 12 o powierzchni 1,469 ha, AR_26, obręb Plac Grunwaldzki. Do września 2017r. kamienica wraz z oficyną zostaną zabezpieczone i wyremontowane do stanu deweloperskiego, do dalszego szczegółowego wykończenia i wyposażenia przez oferenta.

 

GMINA WROCŁAW reprezentowana przez PREZYDENTA WROCŁAWIA z dniem 24 marca 2016 roku zaprasza do składania modelu funkcjonalno-użytkowego kamienicy nr 7 i 7a na Wyspie Słodowej

 1. PODSTAWA PRAWNA
 2. Art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz.1515), 2. art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239)
 3. Zarządzenie nr 3921/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny modelu funkcjonalno-użytkowego kamienicy nr 7 i 7a na Wyspie Słodowej poprzez zagospodarowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław.
 4. OPIS WARUNKÓW DO PRZYGOTOWANIA MODELU Model zarządzania, utrzymania i finansowania działalności w kamienicy nr 7 i 7a na Wyspie Słodowej zgodnych z wnioskami konsultacji społecznych dotyczących rzeczonej kamienicy oraz określenia podmiotu zarządzającego nieruchomością, powinny uwzględniać następujące elementy i wytyczne: 1. Określać podmiot, który będzie zarządzał obiektem od chwili zakończenia jego remontu przez Gminę Wrocław. 2. Określać grupy odbiorców dla działań prowadzonych w obiekcie wśród których powinni być m.in.: mieszkańcy Wrocławia z uwzględnieniem różnych grup społecznych i wiekowych: dzieci i młodzież mieszkająca i/lub ucząca się we Wrocławiu, dorośli, seniorzy, rodziny, środowiska naukowe, studenci, organizacje pozarządowe; turyści. 3. Charakter działań prowadzonych w kamienicy nr 7 i 7a powinien zachowywać publiczny charakter Wyspy Słodowej. 4. Działania na rzecz odbiorców to m.in.: a) działania prospołeczne, partycypacyjne, ukierunkowane na kształtowanie postaw aktywności społecznej i obywatelskiej, promowanie dialogu wielokulturowego; b) integracja i partnerstwo różnych środowisk; c) działania kulturalne (w tym np. różne formy wspieranie talentów, organizacja wydarzeń artystycznych, upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego); d) wystawiennicze i ekspozycyjne, pracownie artystyczne; e) obiekty kształcenia dodatkowego, promujące zdrowy styl życia, proekologiczne; f) działalność konferencyjna, kongresowa, otwarta na mieszkańców; g) usługi na rzecz mieszkańców i turystów (np. gastronomiczne, hotelowe, drobne rzemieślnicze, inne służące podnoszeniu atrakcyjności i użyteczności miejsca); 5. Charakter działań prowadzonych w obiekcie powinien w większej części powierzchni budynku być publiczny, ogólnodostępny, nieodpłatny. Większa część budynku winna być liczona w m2, z wyłączeniem części komunikacyjnej i sanitarnej; 6. Model powinien być oparty na realnych założeniach zagospodarowania nieruchomości oraz uwzględniać i zawierać m.in. a) zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Wyspy Słodowej przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XLVII/1419/10 z dnia 18 marca 2010r.; b) wyniki konsultacji w sprawie kamienicy nr 7 i 7a na Wyspie Słodowej, przeprowadzonych w 2015r. Raport dostępny jest pod adresem: http://www.wroclaw.pl/files/rozmawia/WS7/WS7_podsumowanie-www.pdf; c) zakres i opis proponowanych działań z uwzględnieniem zarówno poszczególnych grup odbiorców określonych w pkt. V. 2 zaproszenia oraz działań określonych w pkt.V.4 zaproszenia, z uwzględnieniem warunku podanego w pkt. V.3. d) opis funkcjonalno – użytkowy i zarys wizualizacji adaptacji kamienicy. Opis powinien zawierać wskazanie miejsca realizacji poszczególnych działań w kamienicy wraz z szacowanymi terminami wykonania poszczególnych prac w ramach adaptacji i uruchomienia działalności w kamienicy 7 i 7a. W ramach modelu oferenci powinni nawiązywać do projektu zagospodarowania kamienicy realizowanego przez Zarząd Inwestycji Miejskich; e) harmonogram realizacji działań adaptacji przestrzeni w kamienicy nr 7 i 7a;

 

 1. f) szacowany kosztorys dostosowania obiektu i prowadzenia opisanej działalności w kamienicy nr 7 i 7a; g) szczegółowe i realne źródła finansowania działalności prowadzonej w obiekcie ale również jego adaptacji i dostosowania do tej działalności, przy założeniu modelu społeczno-biznesowego polegającego na finansowaniu działalności i utrzymania nieruchomości bez udziału środków z budżetu Miasta; h) źródła finansowania bieżącego utrzymania kamienicy zapewniające jej płynność funkcjonowania; i) sposób wdrożenia społeczno – biznesowego modelu działalności z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych. 7. Podczas przygotowania modelu należy uwzględnić zapisy dokumentacji technicznej dotyczącej remontu obiektu – dostępne w Biurze ds. Partycypacji Społecznej.

 

http://www.wroclaw.pl/strategia-rozwoju-wroclawia-2030/files/rozmawia/KOREKTA-25_03_2016_zaproszenie1_wyspaSlodowa.pdf

http://www.slideshare.net/Wroclaw/zaproszenie-do-skadania-modelu-funkcjonalnouytkowego-kamienicy-nr-7-i-7a-na-wyspie-sodowej-60024654

Rysunki projektu budowlanego kamienicy Wyspa Słodowa 7

http://www.slideshare.net/Wroclaw/rysunki-projektu-budowlanego-kamienicy-wyspa-sodowa-7?from_action=save

***

W dniu  25/03/2016 r. Społeczna Grupa Interwencyjna „EkoWROcek” złożyła   oficjalny protest w sprawie zamiaru Prezydenta Wrocławia, żeby przekazać budynek WS7  tylko  jednej organizacji. 

Stwierdziła także,  że  Prezydent Wrocławia nie miał i nie ma  prawa  wydawać jakiejkolwiek decyzji w sprawie kamienicy na Wyspie Słodowej bez upoważnienia Rady Miejskiej Wrocławia. 

SGI „EkoWROcek”  uważa także, że ten  budynek  powinien służyć wszystkim organizacjom społecznym/ pozarządowym we Wrocławiu (adres, biura, sale konferencyjne, miejsca spotkań, szkoleń, etc., a  żaden  browar, a środki finansowe powinny pochodzić z budżetu miasta, bo działania wszystkich organizacji w tym miejscu  będą  i muszą służyć dobru WROCŁAWIA!

Źródło:

Pismo EkoWROcek 4-2016 z dnia 25-03-2016 r..pdf

https://lookaside.fbsbx.com/file/Pismo%20EkoWROcek%204-2016%20z%20dnia%2025-03-2016%20r..pdf?token=AWzVJdaCa-du_LAFKZsDhJCnwBpgZFh6Kxcjx9oPSZ0wlPoybHxOy1Za72XB1dCkNCHTEhH6R4cBD8RYdNGmrXLin7poOwUuxJoxbBkCJax3d0txr8SY101TEW-G8M_L9wrGv-43wUyO60gkVgFUVtWD-14irm6nyw4p6vE3tXaV3A

 ***

W dniu 29/04/2016 r na stronie  BIP UM Wrocławia ogłoszono o godz. 16:46 Komunikat w sprawie procesu wyboru modelu funkcjonalno-użytkowego oraz operatora dla kamienicy nr 7 i 7a na Wyspie Słodowej. 29 kwietnia 2016 spotkała się komisja powołana zarządzeniem Prezydenta Wrocławia której celem była merytoryczna ocena modeli funkcjonalno-użytkowych dla kamienicy nr 7 i 7a na Wyspie Słodowej.

Komisja miała możliwość zapoznania się ze złożonymi przez:

 • Fundację na Rzecz Edukacji Obywatelskiej im. Alana Turinga z siedzibą we Wrocławiu
 • Stowarzyszenie Wyspa Słodowa 7 z siedzibą we Wrocławiu

modelami, oraz dopytania o kwestie budzące wątpliwości autorów koncepcji.

W wyniku kilkugodzinnej dyskusji oraz dokonanej w oparciu o kryteria zapisane w zaproszeniu do składania modeli, komisja oceniła rzeczone modele i:

 • Model funkcjonalno – użytkowy złożony przez Fundację na Rzecz Edukacji Obywatelskiej im. Alana Turinga otrzymał łącznie 429 punktów od wszystkich członków Komisji.
 • Model funkcjonalno – użytkowy złożony przez Stowarzyszenie Wyspa Słodowa 7 otrzymał łącznie 423 punktów od wszystkich członków Komisji.

Liczba punktów, jakie modele funkcjonalno – użytkowe uzyskały podczas oceny Komisji, nie przekroczyły progu 75% maksymalnej sumy punktów. W związku z powyższym komisja nie zarekomendowała, w sposób pozytywny modelu ani operatora dla kamienicy na Wyspie Słodowej.

Proces dotyczący kamienicy nie będzie zatem kontynuowany w prowadzonym do tej pory modelu. Jednocześnie w mocy pozostają wciąż najważniejsze ustalenia z przeprowadzonych w minionym roku konsultacji mianowicie, że kamienica powinna służyć mieszkańcom i nie ograniczać otwartego charakteru Wyspy Słodowej.”

http://bip.um.wroc.pl/artykul/376/21756/komunikat-w-sprawie-procesu-wyboru-modelu-funkcjonalno-uzytkowego-oraz-operatora-dla-kamienicy-nr-7-i-7a-na-wyspie-slodowej

Informacja z weryfikacji formalnej

http://bip.um.wroc.pl/attachments/download/37114

Korekta informacji z weryfikacji formalnej

http://bip.um.wroc.pl/attachments/download/37150

Model funkcjonalno-użytkowy – Fundacja na Rzecz Edukacji Obywatelskiej

http://bip.um.wroc.pl/attachments/download/37237

Model funkcjonalno-użytkowy – Wyspa Słodowa 7

http://bip.um.wroc.pl/attachments/download/37238

*

ROTOKÓŁ z prac Komisji oceny modelu funkcjonalno-użytkowego  kamienicy nr 7 i 7a na Wyspie Słodowej – 29/04/2016 r.

http://bip.um.wroc.pl/attachments/download/37290

***

 

Można zatem myśleć o tym, żeby  ten  budynek  mógł służyć wszystkim organizacjom społecznym/ pozarządowym we Wrocławiu (adres, inkubatory, biura, sale konferencyjne, filia biblioteka miejska, miejsca spotkań, szkoleń,  studio TV i radio, itp.),

Podobnie powinno się stać z pobliskim budynkiem/ami  MŁYNU MARIA. Zabudowania powinny ocaleć i służyć społeczeństwu Wrocławia ( muzeum, hotel, czytelnia/biblioteka, teatr na wodzie, itp.)

Środki finansowe powinny pochodzić z budżetu  miasta/projektów UE ,  budynki muszą pozostać  i  służyć dobru  WROCŁAWIA i POLSKI!

***

zebrał: Roman Andrzej Śniady

w imieniu  Społecznej Grupy Interwencyjenj  „EkoWROcek”

 

 

Reklamy