Prezydent RP podpisał w dniu 22 lutego 2017 r. Ustawę z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Prezydent RP  podpisał  w dniu  22 lutego 2017 r. Ustawę z dnia 26 stycznia 2017 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Źródło:

http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,19,luty-2017-r.html

***

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek

USTAWA z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Art. 1. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255) w art. 103 po pkt 1 dodaje się pkt la w brzmieniu:

„la) dokonywanie oceny przewidywanego wpływu projektu ustawy lub rozporządzenia na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, stanowiącej odrębną część uzasadnienia projektu ustawy lub rozporządzenia, z wyłączeniem tych projektów ustaw i rozporządzeń, które nie dotyczą majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej;”.

Art. 2. Do projektów ustaw wniesionych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz projektów rozporządzeń skierowanych do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU / – / Marek Kuchciński

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/807_u/$file/807_u.pdf

***

Przebieg procesu legislacyjnego 

Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

„Projekt dotyczy wprowadzenia zasady, aby wszystkie projekty aktów normatywnych, dotyczące praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz ich praw i obowiązków wobec organów administracji publicznej były badane pod kątem ich wpływu na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a rezultat tych badań był obowiązkowym elementem uzasadnienia do projektu aktu normatywnego.”

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=807

Fotografia:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)

Reklamy