Śmietniki i śmieci Wrocławia – 16/03/2017 r.

Śmietniki i śmieci Wrocławia – 16/03/2017 r. Fotografie: Roman Andrzej Śniady (+). Podwórka: między ulicą Kotlarską i Nożowniczą, między budynkami przy pl. Nowy Targ /ul.Jodłowa /ul.Piaskowa /pl.Nankiera.

***

UCHWAŁA NR XXVIII/567/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia

http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/185916/0567ru07.pdf

***

Rodzaj Aktu: Uchwała   Organ wydający: Rada Miejska Wrocławia

Tytuł: w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia

Załączniki:
Tekst w formacie pdf,
Akt prawa miejscowego podpisany za pomocą podpisu elektronicznego – plik zipx,

Ogłoszenie: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2016 r. poz.3530. [Data ogłoszenia: 14 lipca 2016 r.]

Publikacja: Biuletyn Urzędowy RMW z 2016 r. poz.183.

Uwagi: TRACI MOC uchwała nr XXXV/780/12 RMW z 29.11.2012 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2013 r. poz.4428);

ZMIENIONA przez:
– § 1 uchwały nr XXX/600/16 RMW z 15.09.2016 r.(Dz.Urz.Woj.Doln. z 2016 r. poz.4320);
– § 1 uchwały nr XXXIV/714/16 RMW z 22.12.2016 r.(Dz.Urz.Woj.Doln. z 2017 r. poz.24)

***

UCHWAŁA NR XXVIII/567/16
            RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
            z dnia 7 lipca 2016 r.


     w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
             na terenie Wrocławia


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 4 
ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250),  Rada Miejska 
Wrocławia uchwala, co następuje:

               Rozdział 1
              Przepis ogólny

  § 1. Uchwała  określa  szczegółowe  zasady  utrzymania czystości
i porządku na terenie Wrocławia.

               Rozdział 2
  Obowiązki i wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku
           na terenie nieruchomości

  § 2. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie 
nieruchomości obejmuje co najmniej:

1) papier i tekturę;
2) tworzywa sztuczne;
3) metale;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) szkło;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
7) zużyte baterie i akumulatory;
8) odpady budowlane i rozbiórkowe;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
10) odpady zielone;
11) zużyte opony;
12) przeterminowane leki i chemikalia;
13) termometry rtęciowe;
14) odzież i tekstylia.

  § 3. Właściciele nieruchomości zapewniają:

1) uprzątanie błota, lodu i śniegu z wydzielonych ciągów komunikacyjnych
  położnych na częściach nieruchomości służących do użytku publicznego, 
  w szczególności dróg, chodników, dojść do budynków i garaży oraz do
  miejsc zbierania odpadów, poprzez gromadzenie tych zanieczyszczeń
  w miejscach, w których nie utrudnia to ruchu pieszego i nie zagraża 
  przechodniom,  pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem
  możliwości odpływu wody roztopowej do kanalizacji;

2) uprzątanie i usuwanie, w tym  między innymi poprzez zmywanie,
  niewymienionych  w pkt 1 zanieczyszczeń, w tym  opadłych liści
  i odpadów pozostawionych w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
  z części nieruchomości służących  do użytku publicznego, w tym
  z miejsc gromadzenia odpadów.

  § 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi może 
odbywać  się  na  terenie  nieruchomości  wyłącznie  w  miejscach 
przystosowanych  do  tego  celu  poprzez zapewnienie odprowadzania 
powstających ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej lub 
ogólnospławnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, lub gromadzenie 
ścieków w zbiornikach bezodpływowych. W szczególności takie ścieki nie 
mogą  być  odprowadzane do zbiorników wodnych, do ziemi oraz do 
kanalizacji deszczowej.

  2. Zakazuje  się napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami 
naprawczymi,  jeżeli  naprawy  te  mogą  powodować zagrożenie dla 
środowiska. W szczególności zakazuje się napraw związanych z wymianą 
oleju silnikowego i przekładniowego, płynów chłodniczych i hamulcowych 
lub napraw, w wyniku których może nastąpić zanieczyszczenie terenu tymi 
substancjami.

               Rozdział 3
     Rodzaje pojemników do zbierania odpadów komunalnych
     na terenie nieruchomości i na drogach publicznych,
       wymagania dotyczące ich minimalnej pojemności
         oraz rozmieszczenia i utrzymywania

  § 5. 1. Jeśli przepisy niniejszej uchwały nie stanowią inaczej, do
zbierania odpadów komunalnych stosuje się szczelne pojemniki wykonane
z trwałego materiału, w szczególności metalu lub tworzywa sztucznego, 
wyposażone w klapy lub pokrywy umożliwiające ich zamknięcie oznakowane 
w sposób jednoznacznie wskazujący na rodzaj zbieranych w nich odpadów.
Pojemniki  do  zbierania  odpadów komunalnych mogą być wyposażone
w urządzenia służące do zagęszczania odpadów.

  2. Konstrukcja pojemników powinna umożliwiać ich opróżnianie przy 
użyciu grzebieniowego, bramowego lub hakowego mechanizmu załadowczego 
pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów albo hydraulicznym dźwigiem 
samochodowym.

  3. Do zbierania odpadów mogą być stosowane pojemniki w całości lub 
części umieszczone poniżej poziomu gruntu, o ile przystosowane są do
opróżniania hydraulicznym dźwigiem samochodowym.

  4. Poza wyjątkami wprost wskazanymi w § 8 dopuszcza się zbieranie 
odpadów komunalnych w szczelnych i zawiązywanych workach o pojemności 
minimalnej  60 l,  o  ile  jest  to  uzasadnione  szczególnymi 
okolicznościami.

  § 6. Pojemniki  oraz worki do zbierania poszczególnych rodzajów 
odpadów komunalnych oznacza się kolorem:

1) żółtym - jeśli zbiera się w nich  tworzywa sztuczne,  metale
  i opakowania wielomateriałowe;

2) zielonym – jeśli zbiera się w nich szkło;

3) niebieskim - jeśli zbiera się w nich papier i tekturę;

4) brązowym – jeśli zbiera się w nich odpady zielone;

5) czerwonym - jeśli zbiera się w nich odpady niebezpieczne;

6) czarnym - jeśli zbiera się w nich zmieszane odpady komunalne.

  § 7. 1.Do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych stosuje się
pojemniki o pojemnościach od 0,06 m³ do 16 m³.

  2. Do  selektywnego  zbierania  odpadów komunalnych stosuje się
pojemniki o pojemnościach od 0,06 m³ do 36 m³.

  § 8. 1. Do zbierania papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali
i opakowań wielomateriałowych oraz szkła stosuje się pojemniki o budowie
zapewniającej  ochronę  przed  wpływem  opadów  atmosferycznych
i rozwiewaniem. W przypadku zabudowy jednorodzinnej oraz nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, do
zbierania tych odpadów mogą być stosowane szczelne, zawiązywane worki
o minimalnej pojemności 60 l, oznaczone w sposób określony w § 6.

  2. Do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
stosuje  się  wyłącznie  pojemniki,  których konstrukcja umożliwia 
umieszczanie w nich odpadów w sposób ograniczający możliwość ich 
uszkodzenia  lub  zniszczenia.  Konstrukcja  pojemnika  powinna
uniemożliwiać osobom nieupoważnionym dostęp do zgromadzonych w pojemniku 
odpadów.

  3. Do zbierania odpadów zielonych stosuje się szczelne i zawiązywane 
worki o minimalnej pojemności 60 l lub pojemniki o pojemności 7 m³
i większej.

  4. Do zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych
i  rozbiórkowych  stosuje  się  pojemniki umożliwiające zachowanie 
technicznych warunków ich odbioru.

  5. Do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych można stosować
również  worki  przeznaczone  do  zbierania tego rodzaju odpadów,
w szczególności worki typu „big-bag”.

  6. Do zbierania odpadów na drogach publicznych  oraz w innych 
miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, stosuje się pojemniki,
zwane dalej „koszami ulicznymi”, wykonane z materiałów niepalnych,
o konstrukcji zabezpieczającej odpady przed opadami atmosferycznymi
i rozwiewaniem. Sposób mocowania kosza ulicznego do podłoża lub jego 
konstrukcja powinny zabezpieczać kosz przed swobodnym przemieszczaniem 
kosza przez osoby nieuprawnione.

  § 9. 1. Do zbierania odpadów komunalnych stosuje się, z zastrzeżeniem 
ust. 2, pojemniki o pojemności nie mniejszej niż 0,06 m³, za wyjątkiem
koszy ulicznych, których pojemność nie powinna być mniejsza niż 0,03 m³.

  2. Łączna pojemność pojemników, w które wyposażona jest nieruchomość,
nie powinna być mniejsza niż pojemność obliczona zgodnie z ust. 3.

  3. Minimalną łączną pojemność pojemników oblicza się przyjmując, że 
powinna  ona  odpowiadać  sumarycznej objętości wszystkich odpadów 
komunalnych wynoszącej w przypadku:

1) nieruchomości  zamieszkałej  –  40 l  na każdego mieszkańca
  nieruchomości;

2) nieruchomości, na której świadczona jest praca – 15 l na pracownika
  oraz dodatkowo w przypadku:

  a) szkoły, przedszkola, żłobka – 3 l na ucznia,
  b) szpitala – 20 l na łóżko szpitalne,
  c) koszar, hotelu, motelu lub pensjonatu – 20 l na miejsce sypialne,
  d) internatu, domu akademickiego, bursy, noclegowni, domu pomocy
   społecznej – 40 l na miejsce sypialne,
  e) lokalu lub ogródka gastronomicznego – 5 l na miejsce konsumpcyjne,
  f) schroniska lub hotelu dla zwierząt – 20 l  na miejsce dla
   zwierzęcia,
  g) teatru, sali widowiskowej, koncertowej lub kina studyjnego – 3 l
   na miejsce na widowni,
  h) kina innego niż studyjne – 6 l na miejsce na widowni,
  i) cmentarza – 3 l na miejsce grzebalne,
  j) zespołu garaży wolnostojących – 10 l na każdy garaż,
  k) zespołu ogrodów działkowych – 40 l na każdą wyodrębnioną działkę.

  4. Jeżeli położenie lub charakter nieruchomości uniemożliwia lub
utrudnia wyposażenie jej w pojemniki o pojemności obliczonej zgodnie
z ust. 3, dopuszcza się wyposażenie takiej nieruchomości w pojemnik
o mniejszej pojemności, o ile częstotliwość opróżniania tego pojemnika 
przez podmiot odbierający odpady komunalne będzie gwarantowała w każdym 
tygodniu możliwość pozbywania się odpadów o objętości odpowiadającej 
łącznej minimalnej pojemności pojemników.

  5. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają
z tych samych pojemników, łączna pojemność tych pojemników winna 
odpowiadać  co  najmniej  sumie  minimalnej pojemności pojemników,
wymaganej zgodnie z ust. 2 dla każdej z nieruchomości.

  § 10. 1. Pojemniki rozmieszcza się na terenie nieruchomości, na 
której wytwarzane są odpady komunalne. W przypadku braku takiego 
miejsca, dopuszcza się ustawianie pojemników na terenie nieruchomości 
sąsiedniej, pod warunkiem uzyskania zgody od właściciela nieruchomości 
sąsiedniej.

  2. Pojemniki rozmieszcza się w sposób zapewniający łatwy dostęp dla 
osób z nich korzystających.

  3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do ustawienia pojemników 
lub  worków na odpady komunalne w sposób zapewniający podmiotowi 
odbierającemu odpady komunalne bezpośredni do nich dojazd za pomocą 
wyspecjalizowanego pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 
26 t oraz łatwy odbiór odpadów.

  4. W  przypadku,  gdy nie jest możliwe zapewnienie dojazdu do 
pojemników lub worków pojazdom, o których mowa w ust. 3, dopuszcza się 
możliwość zapewnienia tego dojazdu pojazdom o dopuszczalnej masie 
całkowitej co najmniej 3,5 t.

  5. Jeśli  miejsce ustawienia pojemników lub worków uniemożliwia 
dojazd, o którym mowa w ust. 3 lub 4, właściciel nieruchomości
obowiązany jest do zmiany miejsca ich ustawienia w taki sposób, aby
w dniu odbioru odpadów wymagania w zakresie dostępu do pojemników
i worków były spełnione.

  6. Worki  przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy 
umieszczać  w miejscu ustawienia pojemników lub w innym miejscu,
spełniającym wymagania określone w ust. 3-5, nie wcześniej jednak niż
w dniu poprzedzającym ich odbiór zgodnie z harmonogramem odbioru danego 
rodzaju odpadów.

  § 11. Utrzymanie  pojemników  w  odpowiednim  stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym polega w szczególności na okresowym myciu
i dezynfekcji pojemników, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy, 
okresowych przeglądach, konserwacji oraz ich wymianie w przypadku 
uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie i nie 
obejmuje utrzymania w należytym stanie porządkowym i sanitarnym miejsc 
ustawienia pojemników.

               Rozdział 4
    Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
      lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
     oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

  § 12. 1. Odpady  komunalne  przeznaczone do odbierania z terenu 
nieruchomości przekazuje się podmiotowi odbierającemu odpady komunalne
w sposób i w czasie umożliwiającym ich odbiór z terenu nieruchomości
z częstotliwością nie mniejszą niż:

1) odpady zmieszane - co najmniej 1 raz w tygodniu;

2) odpady zielone - co najmniej 1 raz w tygodniu;

3) odpady z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych
  – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie;

4) odpady z papieru i tektury – co najmniej 1 raz w miesiącu;

5) szkło – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie.

  2. Meble i odpady wielkogabarytowe przekazuje się do odebrania
w przypadku zabudowy jednorodzinnej co najmniej 1 raz na 2 miesiące,
a w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi co 
najmniej 1 raz w miesiącu.

  3. Odpadów  podlegających  selektywnemu zbieraniu, które nie są 
przekazywane  do odebrania, należy pozbywać się z częstotliwością
określoną w ust. 1 i 2 oraz właściwą dla danego rodzaju odpadów,
a w przypadku odpadów niewymienionych w ust. 1 i 2 – z częstotliwością 
nie mniejszą niż 1 raz na kwartał.

  4. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą
niedopuszczenie do ich przepełniania, lecz nie rzadziej niż 1 raz
w tygodniu.

  5. Nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych 
należy  pozbywać  się  wyłącznie  za  pośrednictwem przedsiębiorcy 
prowadzącego na terenie Wrocławia działalność w zakresie opróżniania
zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych,
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do przepełnienia się 
zbiorników, a w przypadku nieruchomości zamieszkanych lub użytkowanych 
– nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące.

  § 13. 1. Zmieszane odpady komunalne należy przekazywać wyłącznie 
podmiotowi  prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych.

  2. Selektywnie zebranych odpadów komunalnych należy pozbywać się 
przekazując je do odebrania z terenu nieruchomości lub do miejsc 
wskazanych w § 14 ust. 2 - 4 albo w inny sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami prawa.

  § 14. 1. Do odebrania  z  terenu nieruchomości, z zastrzeżeniem
ust. 2 - 4, przekazuje się:

1) odpady zmieszane;
2) papier i tekturę;
3) tworzywa sztuczne;
4) metale;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) szkło;
7) odpady zielone,

  2. Do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych przekazuje 
się w szczególności:

1) papier i tekturę;
2) tworzywa sztuczne;
3) metale;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) szkło;
6) odpady zielone;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) zużyte baterie i akumulatory;
10) odpady budowlane i rozbiórkowe;
11) zużyte opony;
12) przeterminowane leki i chemikalia;
13) termometry rtęciowe;
14) odzież i tekstylia.

  3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe przekazuje się do odebrania 
poprzez  ich  umieszczenie  w odpowiednio oznaczonych pojemnikach,
ustawianych okresowo przez gminę w miejscach ogólnodostępnych.

  4. Przeterminowane leki przekazuje się do odebrania poprzez ich
umieszczenie  w  odpowiednio  oznaczonych  pojemnikach, ustawionych
w aptekach prowadzących zbieranie takich odpadów.

  § 15. Zabrania się:

1) umieszczania w pojemnikach  przeznaczonych  na zmieszane odpady
  komunalne  leków  i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego
  i elektronicznego, baterii,  akumulatorów  oraz  innych odpadów 
  niebezpiecznych,  a także  odpadów  wielkogabarytowych, odpadów 
  rozbiórkowych i budowlanych, zużytych opon, odpadów zielonych oraz
  odpadów  ze  szkła,  tworzyw  sztucznych,  metali,  opakowań
  wielomateriałowych i papieru, odzieży i tekstyliów;

2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych  do  zbierania odpadów
  komunalnych odpadów nie mających charakteru odpadów komunalnych,
  w tym  pochodzących  z  działalności  gospodarczej  odpadów 
  opakowaniowych, odpadów medycznych oraz odpadów kuchennych z lokali 
  gastronomicznych;

3) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnego
  zbierania, odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik 
  lub worek;

4) pozostawiania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w postaci
  żywności i resztek jedzenia, w sposób stwarzający dziko żyjącym 
  zwierzętom łatwy dostęp do tych odpadów;

5) umieszczania  odpadów w pojemnikach  przeznaczonych na  odchody
  zwierząt.

               Rozdział 5
        Obowiązki i wymagania ciążące na osobach
          utrzymujących zwierzęta domowe

  § 16. 1. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest utrzymywać
je w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia i uciążliwości dla ludzi.

  2. Osoba utrzymująca zwierzę domowe, w szczególności mogące stanowić 
zagrożenie lub uciążliwość dla ludzi, powinna zapewnić utrzymanie 
zwierzęcia w sposób zapobiegający jego wydostaniu się poza teren 
nieruchomości, na której jest utrzymywane.

  3. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest zapewnić pełny 
nadzór nad zwierzęciem.

  4. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego zwierzę domowe 
może przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do
sprawowania pełnej kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia.

  5. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego psy należy 
prowadzić na smyczy, zaś psy należące do ras uznawanych za agresywne 
oraz psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych
zwierząt, należy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

  6. Zwolnienie psa ze smyczy na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego jest dozwolone:

1) na terenie ogrodzonych wybiegów dla psów;
2) w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi
 pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec,  a  osoba, z którą 
 przebywa w tym miejscu ma możliwość sprawowania nad nim pełnej 
 kontroli.

  § 17. Osoba utrzymująca zwierzę agresywne, w tym agresywnego psa, 
zobowiązana  jest  wyposażyć nieruchomość, na której zwierzę jest
utrzymywane, przy każdym wejściu na teren nieruchomości, w:

1) urządzenie służące do przywołania właściciela nieruchomości;

2) widoczną tabliczkę ostrzegawczą, z czytelną informacją o utrzymywaniu
  zwierzęcia  agresywnego,  w  tym  psa  agresywnego  na terenie 
  nieruchomości.

  § 18. 1. Osoba, z którą przebywa zwierzę na terenach przeznaczonych 
do użytku publicznego, w szczególności takich jak drogi, chodniki, 
podwórka,  parki  i  inne  tereny  zielone,  zobowiązana jest do
niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę.

  2. Odchody  zwierząt  należy  umieszczać  w  koszach ulicznych,
w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne, lub w specjalnie do tego 
celu przeznaczonych pojemnikach.

  3. Obowiązki określone w ust. 1 - 2 nie dotyczą osób korzystających
z pomocy psów asystujących.

               Rozdział 6
    Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich
       na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

  § 19. 1. Na  terenach  wyłączonych  z produkcji rolniczej można
utrzymywać konie do celów rehabilitacyjnych, rekreacyjnych i sportowych,
a także króliki, drób oraz pszczoły miodne, pod warunkiem, że:

1) utrzymywanym zwierzętom zostaną zapewnione odpowiednie pomieszczenia
  gospodarskie, a w przypadku pszczół miodnych - urządzenia (ule) 
  przeznaczone do ich utrzymywania;

2) urządzenia  (ule),  o których  mowa w pkt 1,  usytuowane będą
  w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy nieruchomości i nie 
  mniejszej  niż  30 m  od  budynków znajdujących się na innych 
  nieruchomościach;  odległości te mogą być zmniejszone za zgodą 
  właścicieli sąsiednich nieruchomości;

3) w  przypadku usytuowania urządzeń (uli)  na  dachach budynków,
  zachowania  odległości  co najmniej 10 m od otworów okiennych 
  znajdujących się na poziomie i powyżej poziomu posadowienia urządzeń 
  (uli), przy czym w takim przypadku nie stosuje się ograniczeń 
  przewidzianych w pkt 2;

4) utrzymywanie  zwierząt  nie będzie powodować  uciążliwości dla
  otoczenia, a w szczególności dla nieruchomości sąsiednich.

  2. W celach prowadzenia badań naukowych przez placówki naukowe
i jednostki badawcze dopuszcza się utrzymanie również innych zwierząt 
gospodarskich, niż wymienione w ust. 1.

  3. Zakazuje   się  utrzymywania  koni  na  nieruchomościach 
wykorzystywanych na cele mieszkalne.

               Rozdział 7
  Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

  § 20. 1. Na terenie Wrocławia obowiązkowej deratyzacji podlegają 
nieruchomości, na których zlokalizowane są:

1) budynki wielolokalowe podpiwniczone;

2) lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami
  ogródków gastronomicznych;

3) obiekty handlowe branży spożywczej;

4) magazyny żywności i płodów rolnych;

5) gospodarstwa rolne i hodowlane;

6) zakłady przetwórstwa żywności;

7) szpitale;

8) hotele, internaty, domy akademickie i bursy;

9) obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;

10) wolno stojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do
  zabudowy wielolokalowej;

11) wnętrza międzyblokowe oraz miejsca zbierania odpadów w zabudowie
  wielolokalowej na obszarze ścisłego centrum Wrocławia, tj. na 
  obszarze ograniczonym  rzeką Odrą, ul. Św. Ducha, ul. Frycza
  Modrzewskiego, ul. Podwale oraz ul. Sikorskiego;

12) obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania
  lub przetwarzania odpadów;

13) schroniska dla zwierząt;

14) ogród zoologiczny.

  2. Obowiązkowi deratyzacji podlegają również:

1) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicach od 500 mm,
  przebiegająca w obrębach geodezyjnych: Plac Grunwaldzki, Południe, 
  Gaj, Rakowiec, Tarnogaj, Borek, Grabiszyn;

2) cała sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w obrębie Stare
  Miasto wraz ze studniami i wpustami deszczowymi;

3) studnie telekomunikacyjne i ciepłownicze w obrębie Stare Miasto;

4) teren Fosy Miejskiej.

  3. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się:

1) trzykrotnie w ciągu roku na obszarze ścisłego centrum Wrocławia, tj.
  na obszarze ograniczonym rzeką Odrą, ul. Św. Ducha, ul. Frycza 
  Modrzewskiego,  ul. Podwale oraz ul. Sikorskiego w terminach:

  a) od 15 marca do 1 kwietnia,
  b) od 1 lipca do 15 lipca,
  c) od 15 listopada do 1 grudnia;

2) dwukrotnie w ciągu roku na pozostałym terenie Wrocławia w terminach:

  a) od 15 marca do 1 kwietnia,
  b) od 15 listopada do 1 grudnia.

               Rozdział 8
          Przepisy epizodyczne i końcowe

  § 21. 1. W  okresie  do  31  grudnia  2016 r.  odpady  zielone
z nieruchomości, na  których prowadzone jest selektywne  zbieranie
odpadów, przekazuje się do odebrania co najmniej raz na dwa tygodnie,
z tym że w przypadku budynków wielolokalowych w okresie od kwietnia
do października co najmniej raz w tygodniu. W okresie tym do zbierania
odpadów zielonych stosuje się szczelne i zawiązywane worki o minimalnej
pojemności 60 l.

  2. W okresie do 31 grudnia 2016 r. odpady wielkogabarytowe przekazuje
się do odebrania z terenu nieruchomości co najmniej raz na 6 miesięcy
w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkiem, w którym znajdują się 
nie więcej niż 4 lokale, a w przypadku nieruchomości zabudowanych 
budynkiem, w którym znajdują się więcej niż 4 lokale, co najmniej raz 
na 2 miesiące.

  3. W okresie do 31 grudnia 2016 r.  właściciele  nieruchomości
pozbywają  się  odpadów  szkła  poprzez umieszczenie tych odpadów
w ustawianych przez Gminę Wrocław ogólnodostępnych pojemnikach lub 
poprzez  przekazanie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. W okresie tym odpady szkła w przypadku szkła bezbarwnego 
zbiera się w pojemnikach oznaczonych kolorem białym, a w pozostałych
przypadkach w pojemnikach oznaczonych kolorem zielonym.

  § 22. Traci moc uchwała nr XXXV/780/12 Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Wrocławia (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. 
poz. 4428).

  § 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

  § 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


                           Przewodniczący
                        Rady Miejskiej Wrocławia

                           Jacek Ossowski
Źródło:
http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XXVIII/567/16

 

 

Reklamy