Oświadczenie MSZ w związku z wypowiedzią Emmanuela Macrona. Communiqué du Ministère des Affaires étrangères suite aux déclarations d’Emmanuel Macron.

Polski tekst oświadczenia MSZ

Oświadczenie MSZ w związku z wypowiedzią Emmanuela Macrona

Z zainteresowaniem śledzimy kampanię wyborczą we Francji ze względu na znaczenie tego kraju dla przyszłości UE. W tym kontekście z żalem odnotowujemy, że po raz kolejny w czasie kampanii prezydenckiej we Francji, kraju sojuszniczym, należącym tak jak Polska do NATO i Unii Europejskiej, kandydat ubiegający się o najwyższy urząd w państwie, używa niedopuszczalnych porównań i skrótów myślowych, które wprowadzają w błąd opinię publiczną.

Rząd RP nie jest sojusznikiem pani Marine Le Pen. Wskazywanie na rzekomy sojusz między panią Le Pen a prezesem PiS jest manipulacją, a zaliczanie Jarosława Kaczyńskiego do grona „łamiących liczne swobody przyjaciół Le Pen” niewłaściwe i wysoce niestosowne.

Wartości i zasady wolnej demokracji są w Polsce przestrzegane. Do fundamentalnych wartości obecnych w polskiej kulturze i tradycji politycznej od kilkuset lat zaliczamy także szacunek i tolerancję  dla tych, którzy mają inne poglądy polityczne lub są innego wyznania. Chcemy ponadto przypomnieć, że ktokolwiek zna historię i wewnętrzną scenę polityczną w Polsce, nie ma prawa oskarżać Polaków o sympatię wobec imperialnej Rosji.

Oczekujemy, że przyszły prezydent Francji – niezależnie od tego, który z kandydatów wygra wybory – przed formułowaniem sądów dotyczących polityki innych państw dokona pogłębionej analizy, a ewentualne wątpliwości wyjaśni w kontaktach dwustronnych.

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

***

Angielski tekst oświadczenia MSZ

MFA statement in connection with Emmanuel Macron’s declaration

We are following with interest the election campaign in France on account of the country’s significance for the future of the EU. In this context, we regret to note that once again during the presidential campaign in France, an allied country that like Poland is a member of NATO and the European Union, a candidate for the highest office in the state has used unacceptable comparisons and mental shortcuts that mislead the public opinion.

The government of the Republic of Poland is not an ally of Ms. Marine Le Pen. Indicating an alleged alliance between Madame Le Pen and the chairman of Law and Justice (PiS) is a manipulation, and counting Jarosław Kaczyński among the group of „Le Pen’s friends who are violating many freedoms” is wrong and inappropriate.

Values and rules of free democracy are observed in Poland. The fundamental values that have been present in the Polish political culture and tradition for hundreds of years include respect and tolerance for people who have different political views or a different faith. We would also like to recall that anyone who is familiar with the history and the domestic political scene in Poland has no right to accuse Poles of sympathies for imperial Russia.

We expect that the future president of France – regardless of which candidate wins the election– will do an in-depth analysis and clarify any possible doubts in bilateral contacts before making judgements about other states’ policies.
MFA Press Office

***

Francuski tekst oświadczenia MSZ

Communiqué du Ministère des Affaires étrangères suite aux déclarations d’Emmanuel Macron
Du fait de l’importance de la France pour l’avenir de l’Union européenne, nous suivons avec intérêt la campagne électorale de ce pays. Dans ce contexte, nous constatons avec regret qu’une fois de plus durant la campagne présidentielle en France, pays allié appartenant tout comme la Pologne à l’OTAN et à l’Union européenne, le candidat à la magistrature suprême utilise des comparaisons et des raccourcis inacceptables qui induisent l’opinion publique en erreur.
Le gouvernement de la République de Pologne n’est pas un allié de Mme Marine Le Pen. Parler d’une présumée alliance entre Mme Le Pen et le président du parti Droit et Justice est une manipulation. Inclure M. Kaczyński « dans le groupe d’amis de Mme le Pen qui bafouent de nombreuses libertés » est incorrect et fortement inapproprié.
Les valeurs et les principes de la démocratie sont respectés en Pologne. Les valeurs fondamentales présentes dans la culture et la tradition politique polonaises depuis des centaines d’années comprennent le respect et la tolérance de ceux dont les opinions politiques sont divergentes ou qui sont de différentes confessions. Nous tenons à rappeler par ailleurs que quiconque connait l’histoire et la scène politique polonaise n’a pas le droit d’accuser la Pologne de sympathie envers la Russie impérialiste.
Nous attendons du prochain président, indépendamment du résultat des élections, qu’il effectue une analyse approfondie avant d’émettre des jugements sur la politique des autres États, quitte à exposer ses doutes dans le cadre de contacts bilatéraux.
Bureau du porte-parole

Ministère des Affaires étrangères

***

Szanowni Państwo,

Kandydat we francuskiej kampanii prezydenckiej, Emmanuel Macron użył w toku swojej kampanii porównania Polski do dyktatury Putina, sytuąjc Polskę w okolicach „populistycznego faszyzmu”. Według naszych źródeł ataki Macrona na Polskę nie są przypadkowe. Jest to świadoma akcja antypolska, mająca zjednać Macronowi głosy wsród skrajnej „antyfaszystowskiej lewicy”. W najbliższej debacie prezydenckiej w środę 3 maja też najprawdopodobniej użyje tego porównania.

Potrzebna jest nasza akcja, uświadamiająca Francuzom niestosowność takich porównań i że w gruncie rzeczy wystąpienie Macrona jest przeciw „wartościom europejskim”, których rzekomo broni. Polskie MSZ wydało oświadczenie, którego tekst zamieszczamy poniżej. Równocześnie podajemy tekst francuski, i angielski, które prosimy rozpowszechniać wśród swoich znajomych.

Nie chodzi nam tu o obronę tego czy innego polityka, lecz o to, że kandydat na prezydenta Francji antagonizuje Francuzów przeciwko Polakom. Z punktu widzenia interesów polskich musimy się temu przeciwstawić i dać jasny sygnał, że tego rodzaju akcje ze strony prawdopodobnego przywódcy kraju sojuszniczego są niedopuszczalne.
Jesteśmy w NATO i tego rodzaju słowa osłabiają spójność sojuszu.

Zespół Reduty Dobrego Imienia

***

Źródło: www.rdi.org.pl 

http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/aktualnosci/wiadomosci/oswiadczenie_msz_w_zwiazku_z_wypowiedzia_emmanuela_macrona;jsessionid=35B54F5638297992B418D8D452104987.cmsap1p

FOT.: Roman Andrzej Śniady

 

Reklamy