O GMO na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

O GMO na stronach Ministerstwa Rolnictw i Rozwoju Wsi

„Wolne od GMO – rozpoczęcie konsultacji”

czwartek, 4 maja 2017 r.2017-05-04
„Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 

Projekt został opracowany jako odpowiedź na dyskusję społeczną dotyczącą organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Oznakowanie i informacja czy w danym produkcie występuje modyfikacja genetyczna i czy w procesie jego wytwarzania były wykorzystywane organizmy genetycznie zmodyfikowane, zapewni obywatelom możliwość dokonania świadomego wyboru przy zakupie produktów żywnościowych.

 

Przepisy umożliwiające znakowanie wolne od GMO będą również służyć realizowanym przez resort rolnictwa pracom mającym na celu zwiększenie wykorzystania krajowego białka roślinnego w produkcji pasz wolnych od GMO.

Zainteresowanych zachęcamy do przedstawienia swojego stanowiska. Projekt dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji. ”

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297951

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Wolne-od-GMO-rozpoczecie-konsultacji

 

*

Projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Tekst projektu wraz z uzasadnieniem i  OSR – oceną skutków regulacji:
Data utworzenia:04-05-2017
Działy:rolnictwo,
Status projektu: otwarty
Wykaz prac legislacyjnych: Rady Ministrów
Numer z wykazu:UD100 
1. Zgłoszenia lobbingowe
2. Uzgodnienia Data ostatniej modyfikacji: 04-05-2017
4. Opiniowanie
5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
6. Komitet do Spraw Europejskich
7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
8. Stały Komitet Rady Ministrów
9. Komisja Prawnicza
10. Rada Ministrów
11. Notyfikacja
12. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu
___
*
W sprawie uzgodnień pismo skierowano do:
W sprawie konsultacji społecznych  pismo skierowano do:
1. Animex Foods Sp. z o.o.
Sp.k z siedzibą w Morlinach
Morliny 15
14-100 Morliny
2. Business Centre Club
Plac Żelaznej Bramy 10
00-136 Warszawa
biuro@bcc.org.pl
3. Cargill Poland Sp. z o.o.
warsaw_reception@cargill.com
4. CEDROB S.A. Zakłady
Drobiarskie
cedrob@cedrob.com.pl
5. CEFETRA Polska Sp. z o.o.
info@cefetra.pl
6. Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie
sekretariat@cdr.gov.pl
7. Danone Sp. z o.o.
relacje.zewnetrzne@danone.co
m
8. DE HEUS Sp. z o.o.
info@deheus.pl
9. DAKU International
Sp. z o.o.
info@daku.pl
10. DOSSCHE Sp. z o.o.
mail@theagencyname.com
11. Drobex – Pasz Sp. z o.o.
sekretariat@drobexpasz.com.pl
12. Drosed S.A.
drosed@drosed.com.pl
13. DSM Nutritional Products
Sp. z o.o.
ul. Tarczyńska 113
96-320 Mszczonów
14. EKOŁAN – Kujawsko Pomorskie
Stowarzyszenie Producentów
Ekologicznych
biuro@eko-lan.pl
15. Ekoplon Handlowy Sp. z o.o.
ekoplon@ekoplon.pl
16. Elewarr Sp. z o.o.
zarzad@elewarr.com.pl
17. Farmio S.A.
biuro@farmio.com
18. Federacja Branżowych Związków
Producentów Rolnych
biuro@fbzpr.org.pl
19. Federacja Gospodarki
Żywnościowej RP
ul. Kopernika 34 lok 2
00-336 Warszawa
20. Federacja Konsumentów
sekretariat@federacjakonsumentow.
org.pl
21. Federacja Związków
Pracodawców- Dzierżawców
i Właścicieli Rolnych
biuro@federacjarolna.pl
22. Fermy Drobiu Woźniak
Sp. z o.o.
sekretariat@fdw.pl
23. Forum Rolnictwa Ekologicznego
im. M. Górnego
ewa_rembialkowska@sggw.pl
24. Forum Związków Zawodowych
ul. J. Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa
biuro@fzz.org.pl
25. Fundacja Greenpeace Polska
info.poland@greenpeace.org
26. Fundacja Rolniczej
Różnorodności Biologicznej
Agrinatura
biuro@agrinatura.pl
27. Golpasz S.A.
golpasz@golpasz.pl
28. Gospodarstwo Produkcji Rolnej
„Centrala Nasienna” Sp. z o.o.
biuro@cnnidzica.pl
29. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin – PIB
postbox@ihar.edu.pl
30. Instytut Spraw Obywatelskich
(INSPRO)
biuro@inspro.org.pl
31. Karpacki Związek Pszczelarzy
biuro@kzp.nsacz.pl
32. KEMIN POLAND Sp. z o.o.
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa
33. Krajowa Federacja Hodowców
Drobiu i Producentów Jaj
maciej.bujnik@hodowcydrobiu.
pl
34. Krajowa Federacja Producentów
Zbóż
biuro@kfpz.pl
35. Krajowa Izba Producentów
Drobiu i Pasz
izba_drob_pasz@kipdip.org.pl
36. Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba
Gospodarcza
krdig@pro.onet.pl
37. Krajowa Rada Izb Rolniczych
sekretariat@krir.pl
38. Krajowa Rada Spółdzielcza
krs@krs.org.pl
39. Krajowe Stowarzyszenie
Mleczarzy
biuro@mlekoland.com
40. Krajowe Stowarzyszenie
Przetwórców Owoców i Warzyw
biuro@kspoiw.com.pl
41. Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych
biuro@kzpr.com.pl
42. Krajowy Związek Grup
Producentów Owoców i Warzyw
grupy.ogrodnicze@gmail.com
43. Krajowy Związek Grup
Producentów Rolnych – Izba
Gospodarcza
biuro@kzgpr.pl
44. Krajowy Związek Pracodawców-
Producentów Trzody Chlewnej
a.dargiewicz@kzp-ptch.pl
45. Krajowy Związek Rewizyjny
Rolniczych Spółdzielni
Produkcyjnych
kzrrsp@kzrrsp.pl
46. Krajowy Związek Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych
biuro@kolkarolnicze.pl
47. Krajowy Związek Spółdzielni
Mleczarskich Związek Rewizyjny
kzsm@kzsm.org.pl
48. Louis Dreyfus Commodities
Polska Sp. z o.o.
ldwarsaw@ldcommodities.com
49. Międzynarodowa Koalicja Dla
Ochrony Polskiej Wsi ICPPC
biuro@icppc.pl
50. Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy Rolników
Indywidualnych „Solidarność”
biuro@solidarnoscri.pl
51. NOACK POLEN Sp. z o.o.
biuro@noack.pl
52. NUTRIPOL Sp. z o.o.
nutripol@nutripol.pl
53. Ogólnopolski Związek
Producentów Drobiu
POLDRÓB
ul. Płocka
506-400 Ciechanów
54. Ogólnopolskie Porozumienie
Związków Zawodowych
Rolników i Organizacji
Rolniczych
biuro@opzzrior.org
55. Ogólnopolskie Porozumienie
Związków Zawodowych
ul. Mikołaja Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
guz@opzz.org.pl
56. Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Piątnicy
piatnica@piatnica.com.pl
57. PIAST Pasze Sp. z o.o.
lewkowiec@wp-piast.pl
58. Pini Polska Sp. z o. o.
sekretariat@pini-polska.pl
59. Podlaski Związek Rolniczych
Zrzeszeń Branżowych
Producentów Trzody Chlewnej
PZPT@POCZTA.ONET.PL
60. Podlaskie Zrzeszenie
Producentów Trzody Chlewnej
biuro@podlaskiezrzeszenie.pl
61. POLBISCO Stowarzyszenie
Polskich Producentów Wyrobów
Czekoladowych i Cukierniczych
sekretariat@polbisco.pl
62. POLMASS S.A.
polmass@polmass.pl
63. Polska Federacja Hodowców
Bydła i Producentów Mleka
sekretariat@pfhb.pl
64. Polska Federacja Producentów
Żywności
biuro@pfpz.pl
65. Polska Izba Makaronu
izba@makarony.org
66. Polska Izba Mleka
izba@izbamleka.pl
67. Polska Izba Nasienna
pin.poznan@post.pl
68. Polska Izba Produktu
Regionalnego i Lokalnego
izba@produktyregionalne.pl
69. Polska Izba Technologii
i Wyrobów Naturalnych
biuro@pitiwn.pl
70. Polska Konfederacja
Pracodawców Prywatnych
Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa
recepcja@konfederacjalewiatan
.pl
71. Polska Organizacja Handlu
i Dystrybucji
pohid@pohid.pl
72. Polska Rada Winiarstwa
prw@sitspoz.pl
73. Polski Związek Hodowców
i Producentów Bydła Mięsnego
bydlo@bydlo.com.pl
74. Polski Klub Ekologiczny – Koło
Miejskie w Gliwicach
biuro@pkegliwice.pl
75. Polski Związek Hodowców
i Producentów Trzody Chlewnej
„POLSUS”
polsus@polsus.pl
76. Polski Związek Producentów
Kukurydzy
pzpk@kukurydza.info.pl
77. Polski Związek Producentów
Roślin Zbożowych
pzpz@ihar.edu.pl
78. Polski Związek Pszczelarski
pzp@zwiazek-pszczelarski.pl
79. Polski Związek Owczarski
biuro@pzow.pl
80. Polski Związek Zawodowy
Rolników
pzzrolnikow@gmail.com
81. Polski Związek Zrzeszeń
Hodowców i Producentów Drobiu
pzzhipd@wp.pl
82. Polskie Stowarzyszenie Ochrony
Roślin
psor@psor.pl
83. Polskie Młyny S.A.
sekretariat@polskiemlyny.pl
84. Polskie Stowarzyszenie
Producentów Oleju
biuro@pspo.com.pl
85. Polskie Stowarzyszenie
Przetwórców Ryb
pspr@pspr.pl
86. Polskie Towarzystwo Rolników
Ekologicznych
biuro@ekogwarancja.pl
87. Polskie Zrzeszenie Producentów
Bydła Mięsnego
biuro@beef.org.pl
88. Pracodawcy Rzeczpospolitej
Polskiej
ul. Brukselska 7
03-973 Warszawa
sekretariat@pracodawcyrp.pl
89. PPH Kompasz, Spółka Jawna M.
Tkaczyk, St. Pawłowski
kompasz@kompasz.pl
90. Przedsiębiorstwo Produkcji Pasz
FERM-PASZ Sp. j.
biuro@fermpasz.pl
91. Rada Dialogu Społecznego
rds@cpsdialog.gov.pl
92. Rada Dialogu Społecznego w
Rolnictwie
dialog@minrol.gov.pl
93. Rada Dialogu Społecznego
Centrum Partnerstwa
Społecznego „Dialog”
sekretariat@cpsdialog.gov.pl
94. Roztoczański Związek
Pszczelarzy
miody@rzp.pl
95. Sekretariat Rolnictwa Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”
ul. Prochownia 25a
64-100 Leszno
solidarnosc.leszno@poczta.fm
96. Sokołów S.A.
aleksandra.chalimoniuk@sokol
ow.pl
97. Społeczny Instytut Ekologiczny
biuro@sie.org.pl
98. Stowarzyszenie „Dla Dawnych
Odmian i Ras”
biuro@ddoir.org.pl
99. Spółdzielnia Mleczarska
MLEKOVITA
sekretariat@mlekovita.com.pl
100. Stowarzyszenie Młynarzy
Rzeczypospolitej Polskiej
smrp@stowarzyszeniemlynarzy.
pl
101. Stowarzyszenie Pszczelarzy
Polskich „Polanka”
piotr.skorupa@spp-polanka.org
102. Stowarzyszenie „Soja
Naddunajska” Przemyslaw
Gawlas
Poland@donausoja.org
103. Stowarzyszenie Pszczelarzy
Zawodowych
kontakt@pszczelarzezawodowi.
pl
104. Stowarzyszenie
„EkoLubelszczyzna”
biuro@ekolubelszczyzna.pl
105. Stowarzyszenie „Polska
Ekologia”
polskaekologia@polskaekologia
.org
106. Stowarzyszenie Polski Ziemniak
Jadwisin
biuro@polskiziemniak.pl
107. Stowarzyszenie Producentów
Miodu Drahimskiego
kontakt@pasiekafujarskich.pl
108. Stowarzyszenie Producentów
Trzody Chlewnej „Podlasie”
Parcewo 138
17-106 Parcewo
109. Stowarzyszenie Producentów
Żywności , Metodami
Ekologicznymi „Ekoland”
biuro@ekolandpolska.pl
110. Stowarzyszenie Rzeźników
i Wędliniarzy Rzeczypospolitej
Polskiej
biuro@srw.org.pl
111. Śląski Związek Pszczelarzy w
Katowicach
wzpkatowice@wp.pl
112. Świętokrzyski Związek
Pszczelarzy w Kielcach
szpkielce@vp.pl
113. Thegra Poland Sp. z o.o.
thegra@thegra.com.pl
114. Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o.
TN.polska@trouwnutrition.com
115. Unia Producentów i
Pracodawców Przemysłu
Mięsnego
biuro@upemi.pl
116. Urząd Patentowy RP
Centrum.Kontaktowe@uprp.go
v.pl
117. Wytwórnia Pasz „LIRA”
info@lira-pasze.pl
118. Wojewódzki Związek Pszczelarzy
w Olsztynie
wzp.olsztyn@o2.pl
119. Wojewódzki Związek Pszczelarzy
w Lublinie
biuro@wzplublin.pl
120. Wojewódzki Związek Pszczelarzy
w Poznaniu
wzppoznan@o2.pl
121. Wojewódzki Związek Pszczelarzy
w Gdańsku
wzpgdansk@wp.pl
122. Wojewódzki Związek Pszczelarzy
w Rzeszowie
poczta@wzp.rzeszow.pl
123. Wytwórnia Pasz WIPASZ
Sp. z o.o.
info@wipasz.pl
dawid.leski@wipasz.pl
124. Zakład Przetwórstwa Mięsnego
JBB Import-Eksport J. Bałdyga
jbb@jbb.pl
125. Zakłady Mięsne Henryk Kania
S.A.
ul. Korczaka 5
43-200 Pszczyna
126. Zakłady Mięsne OLEWNIK Bis
sp. z o.o.
olewnik@olewnik.com.pl
127. Zakłady Mięsne OLEWNIK
Sp. z o.o.
sierpc@olewnik.com.pl
128. Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica”
S.A.
ztkruszwica@ztkruszwica.pl
129. Zrzeszenie Pszczelarzy
„Apipol”
ul. Komorowskiego 11A
30-106 Kraków
biuro@zrzeszenieapipol.pl
130. Złote Ziarno
office@zlote-ziarno.eu
131. Związek „Polskie Mięso”
info@polskie-mieso.pl
132. Związek Polskich Przetwórców
Mleka
sekretariat@zppm.pl
133. Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa
zrp@zrp.pl
134. Związek Sadowników
Rzeczpospolitej Polskiej
biuro@polskiesadownictwo.pl
135. Związek Twórców Odmian
Roślin Uprawnych
ul. Strzeszyńska 36
60-479 Poznań
136. Związek Zawodowy Centrum
Narodowe Młodych Rolników
cnmrbiuro@zzcnmr.pl
137. Związek Zawodowy
Pracowników Rolnictwa RP
zzpr@onet.eu
138. Związek Zawodowy Rolnictwa
“Samoobrona”
samoobrona@samoobrona.org.
pl
139. Związek Zawodowy Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich
„REGIONY”
zarzad@regiony.info.pl
140. Związek Zawodowy Rolników
„Ojczyzna”
kontakt@zzrojczyzna.pl
141. Związek Zawodowy Rolników
Ekologicznych , Św. Franciszka
z Asyżu
danuta.pilarska@wp.pl
142. Związek Zawodowy Rolników
Rzeczpospolitej „Solidarni”
zzrrs.as@wp.pl
zzrrs.mb@wp.pl
143. Związek Zawodowy Wsi i
Rolnictwa „Solidarność Wiejska”
solidwiejska@gmail.com
Zebrał i opracował; Roman Andrzej Śniady (+)
Reklamy